Procedury operacyjne

Przepisy wykonywania skoków

Przepisy dotyczące wykonywania skoków spadochronowych oraz produkcji, obsługi i użytkowania sprzętu spadochronowego, zawarte są w:

 • załączniku nr 4 do ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Dz.U. 2013 poz. 440 z dnia 26 marca 2013 r  z dnia 26 marca 2013 r..  w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków;
 • Regulaminie Wykonywania Skoków Spadochronowych organizacji (np. aeroklub);
 • Programie Szkolenia Spadochronowego organizacji (np. aeroklubu)

INNE PRZEPISY LOTNICZE ( źródło – strona internetowa ULC):

 • art. 33 ust. 1 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz.U. Nr 139, poz. 1333)
 • art. 95 ust. 5 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U.2013 poz. 372)
 • art. 95a ust. 4 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 września 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących (Dz. U.2013 poz. 1068)
 • art. 104 ust. 1 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. 2013 poz. 664)
 • art. 104 ust. 3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców (Dz.U. Nr 156, poz. 1524, z późn. zm.)
 • art. 112 ust. 1 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo – lekarskich (Dz.U. 2013 poz. 637)
 • art. 123 ust. 1f – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. 2013 poz. 576)
 • art. 139 - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz.U. Nr 35, poz. 225)

ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI
Świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego to dokument potwierdzający kwalifikacje skoczka i uprawniający do wykonywania skoków spadochronowych bez nadzoru instruktora spadochronowego – wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Program szkolenia praktycznego do świadectwa skoczka spadochronowego musi obejmować co najmniej:

 • naukę układania spadochronu głównego do skoku
 • wykonanie co najmniej 50 skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 30 minut
 • naukę sterowania położeniem ciała podczas swobodnego spadania we wszystkich płaszczyznach
 • naukę lądowania w wyznaczonym miejscu
 • naukę określania miejsca zrzutu
 • wykonanie co najmniej 10 skoków na naukę wykonywania ewolucji lub zespołowej akrobacji

Świadectwo kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego – spadochronu jako całości – dokument potwierdzający kwalifikacje mechanika spadochronowego, uprawniający do obsługi sprzętu spadochronowego – w tym dopuszczania do skoków.
BADANIA LOTNICZO - LEKARSKIE
Przepisy dotyczące badań lotniczo-lekarskich określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego (Dz. U. poz. 372).
W związku z opublikowaną w dniu 10 czerwca 2014 r. zmianą  w zakresie art. 105 ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze od dnia 10 sierpnia 2014 r. powraca wymóg posiadania badań lotniczo - lekarskich dla niektórych specjalności członków  personelu lotniczego oraz kandydatów na członków personelu lotniczego.
Specjalności objęte zmianą:
- pilot lotni;
- pilot paralotni;
- pilot motolotni;
- skoczek spadochronowy
wykonujący czynności lotnicze na podstawie posiadanego uprawnienia instruktorskiegouprawnienia do lotów lub skoków z pasażerem oraz uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy.
Jednocześnie na podstawie wprowadzonej zmiany, wymogowi posiadania badań lotniczo - lekarskich od dnia 10 sierpnia 2014 r. nie podlegają następujący członkowie personelu lotniczego oraz kandydaci na członków personelu lotniczego:
- pilot lotni;
- pilot paralotni;
- pilot motolotni;
- skoczek spadochronowy;
- mechanik poświadczenia obsług statków powietrznych;
- mechanik lotniczej obsługi technicznej;
W przypadku kandydatów do szkolenia podstawowego, Organizator skoków MOŻE wprowadzić obowiązek posiadania badań lotnczo-lekarskich, w zakresie szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego.
FAI
Licencja skoczka spadochronowego FAI jest dokumentem potwierdzającym poziom wyszkolenia (NIE UPRAWNIENIA).
W Polsce licencje FAI wydaje Aeroklub Polski.
Minimalne wymagania do uzyskania licencji skoczka:
Licencja kategorii "A" - spadochroniarz

 • 25 skoków na opóźnienie
 • 5 minut (300 sekund) swobodnego spadania
 • 5 skoków na akrobację zespołową lub 5 skoków na dowolne ewolucje podczas swobodnego spadania pod nadzorem instruktora; umiejętność kontrolowania położenia ciała we wszystkich płaszczyznach (salta, spirale itp.)
 • umiejętność układania czaszy głównej

egzamin:

 • 2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie : akcentowany obrót o 180° w lewo, akcentowany obrót o 180° w prawo, salto do tyłu, salto do przodu, min. 5 sek. odejście w pozycji "strzała" lub "track"
  lub
 • 2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków tzw. para trzymana, wykonanie przez zdającego obrotu o 90° w lewo (prawo), powrót do pozycji, wyjściowej, obrót o 90° w prawo (lewo), powrót do pozycji wyjściowej, prawidłowe rozejście w pozycji "strzała" lub "track" przez min. 5 sek.
 • kontrola czasu i wysokości
 • podanie sygnału do rozejścia i otwarcia na bezpiecznych wysokościach.
 • lądowanie w rejonie 50m x 50m

Licencja kategorii "B" - spadochroniarz swobodnie spadający

 • 50 skoków na opóźnienie
 • 30 minut (1800 sekund) swobodnego spadania
 • pomyślne wykonanie 10 skoków na akrobację zespołową ( w tym min.5 skoków w zespole trzyosobowym) lub 10 skoków na dowolne ewolucje podczas swobodnego spadania

Licencja kategorii "C" - doświadczony spadochroniarz

 • 200 skoków na opóźnienie
 • 1 godzina (3600 sekund) swobodnego spadania
 • pomyślne wykonanie 50 skoków na akrobację zespołową (w tym min. 10 skoków w zespole czteroosobowym) lub 50 skoków na dowolne ewolucje podczas swobodnego spadania

Licencja kategorii "D" - spadochroniarz - senior

 • 500 skoków na opóźnienie
 • 3 godziny (10800 sekund) swobodnego spadania

Licencja kategorii "E" - spadochroniarz - ekspert

 • 1000 skoków na opóźnienie
 • 5 godzin (18000 sekund) swobodnego spadania
 • Spełnione wymagania na licencje niższego stopnia

Licencja kategorii "F" - spadochroniarz - ekspert

 • 3000 skoków na opóźnienie
 • Spełnione wymagania na licencje niższego stopnia

Licencja kategorii "G" - spadochroniarz - ekspert

 • 5000 skoków na opóźnienie
 • Spełnione wymagania na licencje niższego stopnia

Ogólne zasady eksploatacji spadochronu

Osoba używająca spadochronu jest zobowiązana:

 • zapewnić, aby każdy spadochron będący w jej dyspozycji był używany zgodnie z instrukcją danego spadochronu, w szczególności z zachowaniem wszystkich określonych przez tę instrukcję ograniczeń,
 • stosować się do zasad określonych przez organizatora skoku lub lotu,
 • używać do skoku, zrzutu lob lotu sprzętu spadochronowego w wymaganym dla niego stanie technicznym.

Organizacja skoków spadochronowych

W celu bezpiecznego wykonywania skoków organizator jest zobowiązany (między innymi):

 • przeprowadzić analizę warunków meteorologicznych i ograniczeń ruchu lotniczego;
 • wyłożyć odpowiednie znaki;
 • sporządzić listę załadowczą;
 • zapewnić, by na pokładzie statku powietrznego były tylko osoby wpisane na listę załadowczą;
 • wpisać na listę załadowczą ucznia-skoczka tylko wówczas, gdy sprawuje nad nim nadzór instruktor;
 • przechowywać listę załadowczą;
 • zapoznać uczestników z zasadami organizacji skoków
 • podczas skoków ucznia-skoczka lub udostępniania przez organizatora spadochronów  na skoki, używanie tylko spadochronów dopuszczonych do skoków i ułożonych przez uprawnione osoby;
 • wyznaczanie i udział niezbędnych osób funkcyjnych odpowiednio do rodzaju planowanych skoków;
 • wyznaczanie rejonu skoków lub zrzutów oraz rejonu zniżania statku powietrznego;
 • zgłaszanie wypadków i incydentów właściwym organom i służbom.

Osoby funkcyjne

Kierownik skoków - kieruje przebiegiem skoków i zrzutów :

 • w trakcie pokazów lotniczych;
 • z więcej niż jednego statku powietrznego;
 • w więcej niż jednym najściu;
 • z wysokości powyżej 5000 m n.p.m.;
 • w nocy;
 • na wodę;
 • w trakcie zawodów;

Na kierownika skoków może być wyznaczony instruktor spadochronowy, lub skoczek, który ukończył odpowiednie szkolenie.
Wyrzucający – kieruje z pokładu statku powietrznego zrzutem, a także wyskokiem skoczków podczas następujących skoków:

 • nocnych;
 • na wodę;
 • uczniów skoczków;
 • w sytuacjach niewymienionych wyżej, jeżeli organizator uzna to za konieczne.

Na wyrzucającego może być wyznaczony skoczek spadochronowy zawodowy lub skoczek, który ukończył odpowiednie, udokumentowane przeszkolenie.

Zabezpieczenie skoków lub zrzutów

Organizator skoków musi zapewnić:

 • możliwość kontaktu telefonicznego lub radiowego z najbliższą placówką służb ratownictwa  medycznego lub ośrodkami powiadamiania albo zapewnić  w miejscu wykonywania skoków zabezpieczenie medyczne poprzez obecność  ratownika wraz ze środkami przystosowanymi do transportu poszkodowanego i wyposażeniem niezbędnym do udzielenia pomocy medycznej;
 • oznaczenie punktu lądowania skoczków – podczas skoków na lotnisku;
 • wystawienie wskaźnika kierunku wiatru – podczas skoków na lotnisku;
 • sprzęt sygnalizacyjny i dwustronną łączność radiową – podczas skoków, w których wymagana jest obecność kierownika skoków

Podstawowe dokumenty operacyjne podczas skoków

Podstawowym dokumentem operacyjnym niezbędnym podczas wykonywania skoków jest lista załadowcza osób mających wejść na pokład statku powietrznego.
W przypadku skoków ucznia-skoczka na liście załadowczej obok nazwiska ucznia musi znaleźć się nazwisko i podpis instruktora wykonującego nadzór nad uczniem w tym skoku.
Organizator ma obowiązek przechowywać listę załadowczą do czasu uzyskania pozytywnej oceny z kontroli przeprowadzonej w tym zakresie przez ulc, jednak nie dłużej niż 3 lata od dnia wykonania skoku.

Dokumenty skoczka i sprzętu spadochronowego

Podczas skoków skoczek powinien mieć przy sobie lub w miejscu znanym organizatorowi właściwe licencje, świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego i dokumentu spadochronów.
Dokumenty ucznia skoczka powinny znajdować się w miejscu znanym instruktorowi prowadzącemu szkolenie.

Przygotowanie załogi i statku powietrznego do wywożenia skoczków

Pilot wywożący przed rozpoczęciem skoków jest obowiązany zapoznać się z zasadami organizacji oraz warunkami wykonywania skoków w danym dniu.
Powinien więc znać zasady naprowadzania samolotu na punkt zrzutu sondy, zrzutu skoczków i rozumieć sygnały niezbędne do porozumiewania się ze skoczkami.
Współpraca ze skoczkami (skoczkiem wyrzucającym) musi zostać omówiona na ziemi przed skokami.
Statek powietrzny używany do wykonywania skoków musi być przygotowany w sposób zapewniający prawidłowe przewiezienie skoczków do miejsca zrzutu i wyjście skoczków z pokładu statku powietrznego.

Równoczesne wykonywanie lotów i skoków

Dopuszcza się wykonywanie skoków w miejscu w którym są organizowane w tym czasie loty innych statków powietrznych jeżeli:

 • Instrukcja użytkowania lotniska nie zabrania jednoczesnego wykonywania lotów i skoków;
 • Zapewniona jest łączność radiowa ze statkami z których wykonuje się skoki i pozostałymi statkami;
 • W czasie skoków, opadania i lądowania statki powietrzne znajdują się w bezpiecznej odległości od spadochronów;
 • W miejscu planowanego lądowania skoczków nie odbywa się ruch statków powietrznych z włączonymi silnikami, rozruch silników lub próby.

Wykonywanie skoków spadochronowych

Osoby wykonujące skoki ze spadochronem osobowym, z wyłączeniem pasażera tandemu podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem skoków (załączniku nr 6 do Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków).
Skoczek spadochronowy powinien mieć wykupione ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną odpowiadającą kwocie 10000 SDR (50000 zł). Dodatkowo można (nawet należy) ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – ale nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe.

 • Skoki spadochronowe bez nadzoru instruktora spadochronowego może wykonywać wyłącznie skoczek spadochronowy.
 • Skoczek spadochronowy powinien zapewnić, aby do skoku był używany tylko spadochron posiadający kartę sprzętu spadochronowego i dopuszczenie do skoków.
 • Niedozwolone jest zmuszanie osoby do wykonania skoku, chyba że pozostanie na pokładzie statku powietrznego zagraża jej bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu pozostałych osób znajdujących się na pokładzie statku powietrznego.
 • Oddzielenie się skoczka od statku powietrznego może nastąpić  wyłącznie w rejonie wynikającym z planowanego lądowania, w określonym wcześniej miejscu.
 • W przypadku gdy kontynuowanie skoków narusza bezpieczeństwo ich wykonywania lub bezpieczeństwo osób trzecich, należy niezwłocznie przerwać ich wykonywanie
 • Podczas wykonywania zrzutów, na pokładzie statku powietrznego mogą znajdować się tylko osoby biorące udział w zrzutach.
 • Osoby niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem skoków spadochronowych mogą być zabierane na pokład statku powietrznego, jeżeli wyposażenie tego statku pozwala na zapewnienie im bezpieczeństwa podczas skoków oraz zostały odpowiednio przeszkolone.
 • Skoczek zobowiązany jest otworzyć spadochron na takiej wysokości i z takim wyliczeniem, aby planowane napełnienie czaszy nastąpiło nie niżej niż 700 m nad rzeźbą terenu.
 • Skoki mogą być wykonywane przy prędkości wiatru mierzonej przy ziemi, nie większej niż prędkość postępowa w locie poziomym spadochronu szybującego używanego w tym skoku przez skoczka.

Wyposażenie skoczka

Skoczek podczas skoków ze statków powietrznych powinien być wyposażony co najmniej w:

 • komplet spadochronów (główny i zapasowy),
 • nóż.

Skoczek spadochronowy może mieć przy sobie w czasie wykonywania skoku dodatkowe wyposażenie lub przedmioty wynikające z rodzaju skoku
Podstawowe wyposażenie pasażera tandemu określa Organizator i Regulamin Wykonywania Skoków (np. aeroklubu/Strefy).
Spadochron zapasowy używany do skoku z pasażerem w tandemie należy wyposażyć w automat AAD.

Dodatkowe wymagania podczas skoków ucznia - skoczka

Uczeń-skoczek może wykonywać skoki ze spadochronem tylko pod nadzorem instruktora spadochronowego. Nadzór może być prowadzony zarówno z ziemi jak i powietrza.
Podczas skoku ucznia skoczka na pokładzie statku powietrznego niezbędna jest obecność instruktora prowadzącego nadzór nad uczniem-skoczkiem lub wyrzucającego.
O doborze sprzętu dla konkretnej osoby i jego zakwalifikowaniu do szkolenia, przy braku jednoznacznej informacji i przeciwwskazań w dokumentacji spadochronu, decyduje instruktor.
Uczniom skoczkom zabrania się wykonywania skoków:

 • z wysokości poniżej 600 m nad rzeźbą terenu,
 • z wysokości powyżej 5000 m n.p.m.,
 • w nocy,
 • na wodę,
 • z planowanym lądowaniem w terenie przygodnym (bez zgody Prezesa ULC),
 • podczas pokazów lotniczych,
 • bez urządzenia zabezpieczającego AAD.

Uczeń - skoczek może wykonać w ciągu doby następujące ilości skoków:

 • 2 (dwa) w pierwszym dniu szkolenia;
 • 6 (sześć) do czasu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Skoczka Spadochronowego
Skoki szkolne mogą się odbywać przy prędkości wiatru mierzonej przy ziemi nie większej niż 8 m/sek.

Odpowiedzialność skoczka i instruktora

Uczeń-skoczek oraz pasażer tandemu powinien zostać poinformowany przez instruktora o niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub zdrowia podczas wykonywania skoku, a także o braku możliwości udzielenia pomocy podczas wykonywania skoku.
Uczeń skoczek oraz pasażer tandemu powinien w szczególności zostać zapoznany z ostrzeżeniami oraz zrzeczeniem się odpowiedzialności przez niektórych producentów spadochronów, umieszczonych na czaszy lub w instrukcji spadochronu, oraz brakiem możliwości zagwarantowania prawidłowego działania spadochronu nawet przy właściwym jego przygotowaniu do skoku.
Za ocenę gotowości do skoku, a w szczególności:
użycie spadochronów posiadających dopuszczenie do skoków i ważne ułożenie, ważność dokumentacji osobistej, kompletność oraz gotowość do użycia spadochronów i wyposażenia , prawidłowość nałożenia spadochronów oraz wybór rodzaju wykonywanego skoku, odpowiedzialny jest:

 • w przypadku skoczka spadochronowego – skoczek osobiście
 • w przypadku ucznia skoczka – instruktor wykonujący nadzór nad uczniem w tym skoku.

ZA DECYZJĘ O WYKONANIU ORAZ ZA POPRAWNE WYKONANIE SKOKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI SAM SKOCZEK (UCZEŃ SKOCZEK).

Na listę załadowczą może zgłosić ucznia-skoczka jedynie instruktor spadochronowy odpowiedzialny za skoczka w tym skoku.
Uczeń - skoczek nie ma prawa wykonać skoku, jeżeli na dany skok nie zapewnił sobie nadzoru instruktora spadochronowego.

Układanie spadochronów do skoku

Do skoku mogą być układane tylko spadochrony posiadające ważne dopuszczenie do skoków.
Przed każdym ułożeniem do skoku, a także w okresach przewidzianych przez producenta, należy wykonać przegląd spadochronu.
W przypadku gdy producent nie określa maksymalnych terminów przechowywania spadochronu w stanie ułożenia do skoku, okres ten nie może przekraczać 180 dni, a w odniesieniu do spadochronów ratowniczych 120 dni.

Obsługa techniczna spadochronu

Obsługa spadochronu może być wykonywana przez skoczka spadochronowego w zakresie obejmującym:

 • wietrzenie;
 • wymianę uszkodzonych części czasy głównej oraz systemu uprząż-pokrowiec niewymagającą ingerencji w strukturę podzespołów;
 • podczepienie czaszy głównej do systemu uprząż-pokrowiec;
 • ocenę stanu technicznego systemu uprząż-pokrowiec oraz czaszy głównej spadochronu przed ułożeniem do skoku;
 • układanie do skoku czaszy głównej;
 • poświadczenie obsługi spadochronu w zakresie wyżej wymienionych czynności.

Wymagania podczas skoków z wysokości pow. 4000 m

Skoki spadochronowe z wysokości powyżej 4000 m n.p.m. może wykonywać skoczek, który posiada Świadectwo Kwalifikacji klasy C i spełnione są wymogi dotyczące zaopatrzenia skoczków w tlen na pokładzie samolotu, lub jeżeli wysokość i rodzaj skoku tego wymaga, to również wyposażenia w tlen w czasie skoku.

Skoki w teren przygodny, na wodę i w nocy

WYMAGANIA PODCZAS SKOKÓW W TERENIE PRZYGODNYM
Skoki mogą być wykonywane tylko przy wykorzystaniu spadochronów umożliwiających manewry poziome,
Spełnione są wymogi zawarte w Programie Szkolenia Spadochronowego I Regulaminie Skoków
WYMAGANIA PODCZAS SKOKÓW NA WODĘ

 • głębokość wody w miejscu zamierzonego lądowanie jest nie mniejsza niż 2 m
 • brzegi akwenu umożliwiają bezpieczne lądowanie
 • temperatura wody jest powyżej 14 0C

Na wyznaczonym do skoków akwenie, w miejscu ustalonym przez kierownika skoków, znajdują się odpowiednie środki ratownicze umożliwiające podjęcie z wody skoczków i spadochronów.
Zanim statek powietrzny opuszczą skoczkowie wyskakujący w kolejnym najściu, wszyscy skoczkowie pozostający w wodzie i ich spadochrony muszą być z niej podjęci
Skoczkowie wykonujący skoki do wody muszą być wyposażeni w kamizelki ratunkowe nie powodujące ograniczeń w możliwości posługiwania się spadochronami
Spełnione są wymogi zawarte w Programie Szkolenia Spadochronowego I Regulaminie Skoków
Wyposażenie do skoków na wodę

 • Kamizelka ratunkowa typu KR – 7 lub inna, spełniająca warunki utrzymania skoczka na powierzchni wody przez okres ok. 1 godziny

Stosowanie kamizelek ratunkowych jest wymagane również wtedy, gdy skoki wykonujemy w pobliżu akwenów wodnych.
WYMAGANIA PODCZAS SKOKÓW NOCNYCH
Prędkość wiatru nie przekracza 6 m/s przy ziemi, a w warstwie opadania prędkości postępowej spadochronu w locie poziomym – dla spadochronów szybujących.
Prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s przy ziemi i w warstwie opadania – dla pozostałych spadochronów
Spełnione są wymogi zawarte w Programie Szkolenia Spadochronowego I Regulaminie Skoków