Program Szkolenia"C"

Zakres szkolenia
Program szkolenia spadochronowego do uzyskania Świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy C obejmuje szkolenie  i nauczanie:
  - do wykonywania skoków na pokazach;
  - do pełnienia funkcji wyrzucającego z pokładu statku powietrznego, pod warunkiem ukończenia 18 roku życia.
Zakres wiedzy teoretycznej do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy C
  -
zasady wykonywania skoków w terenie ograniczonym;
  - obowiązki skoczka nadzorującego uczniów-skoczków na pokładzie statku     powietrznego:
  - ogólne informacje dotyczące wykonywania lotów w ruchu kontrolowanym i niekontrolowanym;
  - znaki i sygnały stosowane podczas skoków:
  - meteorologia.
Posiadacz Świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy C:
upoważniony jest do wykonywania wszystkich czynności, do których uprawnia PJ z klasą wyszkolenia B oraz:
  - do wykonywania skoków na pokazach;
  - do pełnienia funkcji wyrzucającego z pokładu statku powietrznego, pod warunkiem ukończenia 18 roku życia.
Wymagania stawiane kandydatom do Szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy C.
  -
świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniami podstawowymi klasy B;
  - orzeczenie lotniczo-lekarskie, jeżeli jest ono wymagane;
  - ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał. 7 rozporządzenia wyłączającego);
Kandydat przystępujący do Szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania uprawnienia podstawowego klasy C musi spełnić poniższe wymogi:
  -
musi posiadać świadectwo kwalifikacji PJ z uprawnieniem podstawowym klasy B;
  - co najmniej 200 skoków w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 1 godzina.
Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego klasy C musi zagwarantować kandydatowi nabycie umiejętności praktycznych w zakresie:
  - wykonywania skoków w terenie ograniczonym;
  - wykonywania czynności skoczka wyrzucającego uczniów-skoczków;
  - współpracy z załogami statków powietrznych wywożących skoczków.
Po ukończeniu Szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu, kandydat do uzyskania świadectwa PJ, z uprawnieniem podstawowym klasy C, otrzymuje stosowne zaświadczenie.
Program szkolenia teoretycznego
Zasady wykonywania skoków w terenie ograniczonym - czas 1h
  - dobór odpowiedniego spadochronu do wykonywania skoków w teren przygodny;
  - odpowiedni dobór terenu do skoków w ograniczonym terenie;
  - bezpieczeństwo podczas wykonywania ostatnich manewrów do lądowania nad przeszkodami typu: drzewa, budynki oraz inne wysokie konstrukcje;
Obowiązki skoczka nadzorującego uczniów-skoczków na pokładzie statku powietrznego - czas 1 h
  -
teoria skoku: obliczanie punktu zrzutu teoretycznie i praktycznie;
  - współpraca z załogą statku powietrznego –  sygnały przekazywane załodze;
  - sygnały i komendy do skoku;
  - zasady zrzutu sondy (jeśli występuje);
  - zajmowanie miejsca na pokładzie statku powietrznego;
  - podczepianie lin desantowych, kontrola automatów AAD oraz wyposażenia skoczka;
  - kontrola sposobu oddzielenia od statku powietrznego oraz omówienie przebiegu wyskoku ze statku powietrznego;
  - czynności w przypadku sytuacji niebezpiecznych na pokładzie statku powietrznego: otwarcie pokrowca spadochrony głównego, spadochronu zapasowego, odmowa wykonania skoku oraz inne nieprzewidziane sytuacje;
  - odpowiedzialność za ucznia-skoczka;
Ogólne informacje dotyczące wykonywania lotów w ruchu kontrolowanym i niekontrolowanym - czas 30'
  -
rejon lotniska kontrolowanego i niekontrolowanego;
  - procedury zgłaszania zdarzeń lotniczych.
  - przepisy dotyczące kierowania ruchem lotniczym;
Znaki i sygnały stosowane podczas skoków - czas 30'
  -
zapewnienie wyłożenia odpowiednich znaków na lotnisku podczas wykonywania skoków spadochronowych;
  - omówienie poszczególnych znaków zastosowanych podczas wykonywania skoków
Meteorologia - czas 1 h
  -
podstawowa wiedza o atmosferze;
  - czynniki meteorologiczne i zjawiska atmosferyczne;
  - pionowy rozkład ciśnienia atmosferycznego;
  - prądy pionowe i wiatr;
  - organizacja lotniczej osłony meteorologicznej;
  - informacje meteorologiczne na potrzeby skoków spadochronowych;
  - komunikat meteorologiczny i jego interpretacja;
Program szkolenia praktycznego
ZADANIE III - Wykonywanie skoków w terenie ograniczonym (przygodnym)

Ćwiczenie 1 - skoki w ograniczonym terenie na lotnisku, które powinny zakończyć się lądowaniem w terenie 10m x 10m;
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – III-1/teren - 1

Ćwiczenie 2 - skoki doskonalące, po opanowaniu umiejętności lądowania w ograniczonym terenie, powinny obejmować skoki poza terenem lotniska i skoczek powinien bezpiecznie wylądować w ograniczonym terenie obejmującym obszar min. 30m x 30m;
(zaleca się zorganizowanie skoków w terenie gdzie znajdują się przeszkody terenowe typu: budynki, drzewa oraz wysokie konstrukcje – stadiony sportowe itp.)
UWAGA!  zwrócić szczególny nacisk na dobór miejsca lądowania skoczków podczas wykonywania skoków w terenie ograniczonym.
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość i miejsce – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – III-2/teren - 2

ZADANIE IV - Szkolenie do uprawnienia wyrzucającego skoczków z samolotów wielomiejscowych

Ćwiczenie 1 -  czynności skoczka wyrzucającego uczniów-skoczków:
pokaz zrzutu skoczków: (ćwiczeniewykonuje instruktor lub skoczek z uprawnieniami klasy C lub D, demonstrując wszystkie czynności skoczka wyrzucającego);
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – IV-1/wyrzut - 1

Ćwiczenie 2 - nauka zrzutów skoczków:
skoczek dokonuje zrzutów pod bezpośrednim nadzorem instruktora lub skoczka z uprawnieniami klasy C lub D znajdującego się na pokładzie statku powietrznego, wykonując wszystkie czynności skoczka wyrzucającego;
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – IV-2/wyrzut - 2

Ćwiczenie 3 - nauka zrzutów uczniów- skoczków:
skoczek dokonuje zrzutów pod bezpośrednim nadzorem instruktora znajdującego się na pokładzie statku powietrznego, wykonując wszystkie czynności skoczka wyrzucającego;
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – IV-3/wyrzut - 3

Ćwiczenie 4 - zrzuty egzaminacyjne:
ćwiczenie obejmuje zrzuty z różnych wysokości, z samoczynnym i opóźnionym otwarciem spadochronu, wszyscy skoczkowie powinni  wylądować w wyznaczonym miejscu, a uczniowie na części użytkowej lotniska;
liczba skoków – wg potrzeb
wysokość – ustala instruktor
opóźnienie – w zależności od wysokości;
zapis skoku – IV-4/wyrzut - 4

Podczas realizacjizadania IV należy równolegle wprowadzać i nauczyć skoczka zasad współpracy z załogami statków powietrznych wywożących skoczków, zawierające następujące czynności:

  • omówienie z załogą statku powietrznego zasad wyrzutu skoczków,
  • kierunku najścia statku  powietrznego do zrzutu skoczków;
  • omówienie przestrzeganie parametrów prędkości oraz parametrów lotu poziomego przy  oddzielaniu się skoczków;
  • sygnały przekazywane załodze;