Program Szkolenia"D"

Zakres szkolenia
Program szkolenia spadochronowego do uzyskania Świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy D obejmuje szkolenie:
  - organizacji skoków spadochronowych;
  - współpracy z innymi użytkownikami lotniska;
  - zasad użytkownika przestrzeni powietrznej, w zakresie wykonywania skoków spadochronowych.
Zakres wiedzy teoretycznej do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy D
  -
prawo lotnicze;
  - procedury operacyjne.
Posiadacz Świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy D:
  -
upoważniony jest do wykonywania wszystkich czynności, do których uprawnia PJ z klasą wyszkolenia C oraz:
  - do samodzielnego organizowania skoków.
Wymagania stawiane kandydatom do Szkolenia do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniem podstawowym klasy D.
  -
świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego (PJ) z uprawnieniami podstawowymi klasy C;
  - orzeczenie lotniczo-lekarski, jeżeli jest ono wymagane;
  - ubezpieczenie OC dla osób eksploatujących statki powietrzne (wg zał. 7 rozporządzenia wyłączającego);
Kandydat przystępujący do Szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania uprawnienia podstawowego klasy D musi spełnić poniższe wymogi:
  -
musi posiadać świadectwo kwalifikacji PJ z uprawnieniem podstawowym klasy C;
  - co najmniej 500 skoków w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 3  godziny.
Szkolenie praktyczne do uzyskania uprawnienia podstawowego klasy wyszkolenia D musi zagwarantować kandydatowi nabycie umiejętności praktycznych w zakresie:
  - organizacji skoków spadochronowych;
  - współpracy z innymi użytkownikami lotniska;
  - zasad użytkownika przestrzeni powietrznej, w zakresie wykonywania skoków
Po ukończeniu szkolenia teoretycznego, praktycznego oraz zdaniu egzaminu,  kandydat do uzyskania świadectwa PJ, z uprawnieniem podstawowym klasy D, otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Program szkolenia teoretycznego

Prawo lotnicze - czas 2 h
  -
znajomość wybranych zagadnień z Prawa lotniczego;
  - rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji;
  - przepisy wykonywania skoków spadochronowych;
  - przepisy dotyczące kierowania ruchem lotniczym;
  - procedury zgłaszania zdarzeń lotniczych;
  - ubezpieczenie OC osób eksploatujących statki powietrzne;
Procedury operacyjne  - czas 2 h
  -
osoby funkcyjne;
  - zabezpieczenie skoków;
  - dokumenty operacyjne podczas skoków;
  - wykonywanie lotów podczas skoków;
  - wykonywanie skoków spadochronowych;
  - odpowiedzialność organizatora.
 

Szkolenie praktyczne dotyczące poniższych tematów, prowadzonych przez instruktora, do momentu uzyskania pełnej biegłości w zakresie organizacji skoków spadochronowych.
Instruktor szkolący decyduje o ilości przeprowadzonych zajęć praktycznych.
Wszystkie zajęcia powinny zostać zapisane i podpisane przez instruktora w Karcie indywidualnego szkolenia praktycznego

Program szkolenia praktycznego

ZADANIE V - Organizacja skoków spadochronowych
Ćwiczenie 1 - znajomość rozporządzenia MT, B i GM w sprawie wyłączenia  zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze oraz załącznik 4
Ćwiczenie 2 - przestrzeganie zasad organizacji skoków z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Organizatora Skoków

ZADANIE VI - Współpraca z innymi użytkownikami lotniska
Ćwiczenie 1 -  znajomość Instrukcji Operacyjnej Lotniska/Lądowiska na którym wykonywane są skoki spadochronowe;
Ćwiczenie 2 - znajomość procedur związaną z przestrzeganiem łączności radiowej na danym lotnisku;
Ćwiczenie 3 - przestrzeganie procedur przy ruchu statków powietrznych kołujących podczas lądowania skoczków;

ZADANIE VII - Zasady użytkowania przestrzeni powietrznej w zakresie wykonywania skoków spadochronowych
Ćwiczenie 1 - znajomość  procedur związanych z zamawianiem i uzyskiwaniem zgody na skoki spadochronowe w przestrzeniach powietrznych wymagających zgłoszeń i zgód odpowiednich służb lotniczych;